Jakie są zalety podręczników WSiP?

Każdy nauczyciel może teraz stworzyć swój własny program nauczania i wybrać podręcznik, z którego będzie uczył. Wszelkie sprawy związane z podręcznikami nauczania, jego treścią i wykorzystaniem w szkołach reguluje Ministerstwa Edukacji. Wydawnictwo WSiP podręczniki redaguje zgodnie z tymi wytycznymi (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip).

Co powinien uwzględniać dobry podręcznik?

Podręcznik do nauczania powinien uwzględniać:

  • potrzeby i możliwości docelowej grupy odbiorców,
  • misję szkoły,
  • przyjętą przez nią filozofię nauczania i edukacji.

Ponieważ jest on częścią szkolnego zestawu pomocy naukowych, musi być spójny z programem nauczania w innych dyscyplinach. Te wszystkie funkcje uwzględnia, wydawnictwo WSiP podręczniki wydając.

Wymagania dotyczące redakcji podręcznika

Podręczniki WSiP nadają się do wczesnej edukację (kształcenie kompleksowe), przedmioty ścisłych i humanistycznych i dowolnej ścieżki edukacyjnej. Dowolne z nich w całości mogą być dopuszczone do stosowania w określonych szkołach. Podręczniki takie mają głównie cele edukacyjne określone w Podstawowym Programie Kształcenia Ogólnego i zawierają treści zgodne z treścią ogólnego programu nauczania.

Wykorzystanie podręcznika na lekcji

Nauczyciel wybiera najskuteczniejszą metodę pracy z zespołami uczniowskimi z metod nauczania. Metody osiągania celów edukacyjnych i rozwojowych, z rozważaniem potrzeb i zdolności uczniów oraz sytuacji, w jakich podręczniki są wykorzystywane również mają znaczenie. Konieczne jest dążenie do personalizacji pracy ucznia i nacisk powinien być kładziony na jego indywidualność. Na lekcji powinny być też stosowane zalecenia dotyczące kryteriów i metod testowania służących do oceny wyników osiąganych przez ucznia.

Wybór treści i organizacja materiałów w podręczniku

Podręcznik powinien być poprawny pod względem treści merytorycznej i dydaktycznej. W zakresie kształcenia ogólnego zawiera wymagane materiały (treści nauczania). Wiedza i umiejętności, które należy zdobyć pod koniec danego etapu kształcenia powinny być w dobrym podręczniku zawarte. Podręczniki powinny mieć określoną strukturę, to znaczy powinny być dobrane pod względem treści i układu do potrzeb ucznia danej szkoły. Wybór odnosi się do specyficznego zakresu materiału dydaktycznego, a struktura odnosi się do układu, który tworzy pewien całokształt, na którą składają się ustalone elementy i relacje między nimi. Tylko to zapewnia łatwe używanie podręcznika. Podręcznik powinien być także atrakcyjny wizualnie.

Miłość zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com