Jakie podręczniki do szkoły oferuje WSiP?

Podręczniki są niezastąpionym instrumentem dla każdej szkoły. Są one zawsze opracowywane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, które są zapisane w programie nauczania, aby zapewnić uczniom ten sam poziom wiedzy niezależnie od tego, co robi szkoła lub nauczyciel. Wydawnictwo WSiP podręczniki oferuje, które spełniają wszystkie kryteria.

Co zapewnia dobrze dobrany podręcznik?

Wybierając odpowiednią publikację, każdy uczeń będzie w stanie zdobyć niezbędną wiedzę pod koniec każdego etapu nauki. Podręczniki i wszelkie inne materiały dydaktyczne niewątpliwie ułatwiają i usprawniają pracę nauczycieli, którzy korzystają z materiałów przygotowanych przez doświadczonych profesjonalistów w danej dziedzinie. Nauczyciel nie traci więc czasu na opracowywanie własnych podręczników. We współczesnych polskich szkołach każdy uczeń kształci się w kilkunastu przedmiotach, a różne wydawnictwa wydają podręczniki dla każdego z nich. Zanim więc rozpocznie się nowy rok szkolny, warto zapoznać się z ofertą wydawnictwa WSiP, aby uczeń w każdej szkole miał dostęp do niezbędnych pomocy dydaktycznych w jednym miejscu.

Jakie podręczniki wydaje WSiP?

Wydawnictwo WSiP podręczniki dostarcza dla wszystkich typów i poziomów szkół. W programie nauczania to wydawnictwo obejmuje publikacje do:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • historii,
 • wiedzy o społeczeństwie,
 • biologii,
 • informatyki
 • geografii,
 • chemii,
 • fizyki.

Podręczniki WSiP do nauki języków obcych

Ponadto, począwszy od pierwszej klasy, każde dziecko zaczyna naukę języka obcego w szkole podstawowej oraz w liceum. W siódmej klasie szkoły podstawowej rozpoczyna się naukę dodatkowego języka. Oprócz podręczników do nauki języka angielskiego, które są nauczane w zdecydowanej większości szkół, WSiP zapewnia również materiały uzupełniające do nauki innych potrzebnych języków, takich jak niemiecki, angielski, francuski, niemiecki.

Podręczniki do technikum i szkoły branżowej

Dla uczniów szkół technicznych i branżowych wymagane będą również podręczniki dla poszczególnych branż do nauki w pełnym wymiarze godzin. Dlatego WSiP wydaje podręczniki i materiały do tych przedmiotów. Oprócz tego, można kupić również podręczniki do nauki języków obcych przeznaczone dla osób uczących w określonych branżach. Odróżniają się one od szablonowych podręczników tym, że podkreślają techniczne słownictwo i użyteczne umiejętności komunikacyjne, które są niezbędne w dalszej pracy zawodowej. Publikacje te sprawdzą się w każdych warunkach.

Miłość zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jakie są zalety podręczników WSiP?

Każdy nauczyciel może teraz stworzyć swój własny program nauczania i wybrać podręcznik, z którego będzie uczył. Wszelkie sprawy związane z podręcznikami nauczania, jego treścią i wykorzystaniem w szkołach reguluje Ministerstwa Edukacji. Wydawnictwo WSiP podręczniki redaguje zgodnie z tymi wytycznymi (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip).

Co powinien uwzględniać dobry podręcznik?

Podręcznik do nauczania powinien uwzględniać:

 • potrzeby i możliwości docelowej grupy odbiorców,
 • misję szkoły,
 • przyjętą przez nią filozofię nauczania i edukacji.

Ponieważ jest on częścią szkolnego zestawu pomocy naukowych, musi być spójny z programem nauczania w innych dyscyplinach. Te wszystkie funkcje uwzględnia, wydawnictwo WSiP podręczniki wydając.

Wymagania dotyczące redakcji podręcznika

Podręczniki WSiP nadają się do wczesnej edukację (kształcenie kompleksowe), przedmioty ścisłych i humanistycznych i dowolnej ścieżki edukacyjnej. Dowolne z nich w całości mogą być dopuszczone do stosowania w określonych szkołach. Podręczniki takie mają głównie cele edukacyjne określone w Podstawowym Programie Kształcenia Ogólnego i zawierają treści zgodne z treścią ogólnego programu nauczania.

Wykorzystanie podręcznika na lekcji

Nauczyciel wybiera najskuteczniejszą metodę pracy z zespołami uczniowskimi z metod nauczania. Metody osiągania celów edukacyjnych i rozwojowych, z rozważaniem potrzeb i zdolności uczniów oraz sytuacji, w jakich podręczniki są wykorzystywane również mają znaczenie. Konieczne jest dążenie do personalizacji pracy ucznia i nacisk powinien być kładziony na jego indywidualność. Na lekcji powinny być też stosowane zalecenia dotyczące kryteriów i metod testowania służących do oceny wyników osiąganych przez ucznia.

Wybór treści i organizacja materiałów w podręczniku

Podręcznik powinien być poprawny pod względem treści merytorycznej i dydaktycznej. W zakresie kształcenia ogólnego zawiera wymagane materiały (treści nauczania). Wiedza i umiejętności, które należy zdobyć pod koniec danego etapu kształcenia powinny być w dobrym podręczniku zawarte. Podręczniki powinny mieć określoną strukturę, to znaczy powinny być dobrane pod względem treści i układu do potrzeb ucznia danej szkoły. Wybór odnosi się do specyficznego zakresu materiału dydaktycznego, a struktura odnosi się do układu, który tworzy pewien całokształt, na którą składają się ustalone elementy i relacje między nimi. Tylko to zapewnia łatwe używanie podręcznika. Podręcznik powinien być także atrakcyjny wizualnie.

Miłość zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jak powinien wyglądać idealny podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej?

Edukacja wczesnoszkolna jest jednym z najważniejszych etapów w życiu każdego dziecka. Podręcznik jest naukowym i praktycznym opisem wiedzy i konkretnych działań, które umożliwiają uczniom postępy w rozwoju także w tym czasie. Wydawnictwa WSiP podręczniki te wszystkie postanowienia realizują.

Podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej

Jednym z nadrzędnych celów wczesnej edukacji jest wyraźne zaznaczenie istoty tego etapu edukacji jako formuły całościowego wspierania rozwoju uczniów. Cel ten zobowiązuje zatem nauczycieli do zapewnienia wszechstronnego wsparcia dla wszystkich aspektów rozwoju ucznia, tak aby otrzymując to wsparcie, uczeń robił określone postępy. Podręczniki na tym etapie powinny umożliwić:

 • odkrywanie własnych kompetencji,
 • uświadomienie sobie wartości własnych działań,
 • znajomość podstawowych wartości.

Ogólnym celem podręcznika powinno być zatem zapewnienie wszechstronnego wsparcia dla rozwoju dziecka, przy ogólnym założeniu przyczynowości pracy nauczyciela i aktywności ucznia. Wszechstronne wsparcie jest zindywidualizowane dla każdego ucznia, z poszanowaniem indywidualnego potencjału każdego dziecka. Idealne podręczniki powinny te procesy wspomagać.

Pomoc w zdobywaniu wiedzy

Przede wszystkim podręcznik powinien usprawniać proces nauczania i uczenia się. Dlatego też wydawnictwo WSiP podręczniki wydaje zawierające skuteczne narzędzia badawcze do pracy z dziećmi, a dodatkowo zaopatruje nauczycieli w narzędzia do testowania. Takie instrumenty są nadal stosowane w praktyce: miesięczne, semestralne lub roczne testy zewnętrzne, oceny, w tym testy umiejętności, dyktanda, itd. Sprawdzanie postępów rozwojowych ucznia polega na obserwacji i diagnozie, w formie opracowanej przez samego nauczyciela, w zależności od zastosowanych metod pracy i z uwzględnieniem, czy są one odpowiednie dla praktycznych możliwości dzieci w klasach 1-3.

Wspomaganie praktycznych umiejętności dziecka

Ogólny cel wczesnej edukacji ma być osiągnięty poprzez realizację konkretnych zadań. Realizacja tych zadań jest dla uczniów jedyną drogą do rozwoju i postępu. Cała społeczność szkolna dorosłych pracuje na rzecz realizacji tych zadań. Zadania te są skonstruowane w taki sposób, aby dziecko mogło przy wsparciu nauczyciela sobie z nimi poradzić. Dlatego też autorzy podręcznika analizują zadania napisane na podstawie podstawy programowej, szczegółowo je określają i wykorzystują język przyjazny dla dziecka.

Miłość zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com